• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/08 ساعت 00:58

    انگار،هوش از سر #دولتمردان کشورهای جهان پریده است،گروهی که دنیا آنها را تروریست می‌نامد،دولت قانونی #افغانستان(گرچه دولتی قوم گرا،آمریکایی،ناکارآمد،فاسد،و بی عرضه)را سرنگون،همه دختران و پسران آن کشور یا در حال فرار و یا پنهان شدن هستند چطور حرف از به رسمیت شناختن این گروه میزنند؟