• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/08 ساعت 09:25

    وزارت جهاد کشاورزی با توجه به گستردگی فعالیت واحدهای تحقیقاتی و آموزشی این وزارت، خواستار مستثنی شدن مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی خود از تکلیف مقرر در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای مناطق کمتر توسعه یافته شده است.