• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/08 ساعت 15:19

    وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش را به هیئت دولت ارائه نموده است.