• نوشته‌اند: «توطئه ناجوانمردانه»
    یا نوشته‌اند: «شایعات غیراخلاقی»
    آقاجان، «توطئه» همیشه «ناجوانمردانه» ست! مگر می‌شود مثلا نوشت: توطئه جوانمردانه؟!
    «شایعه» هم همین طور؛ مگر هیچ شایعه‌ای هم «اخلاقی» می‌شود؟!

    فارسی را به فنا ندهید!