• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/06/07 ساعت 21:51

    صرف حاذق بودن، مجوز رجوع به نامحرم نیست و اگر رجوع به پزشک نامحرم مستلزم نگاه و یا لمس حرام باشد تنها در صورت اضطرار و استیصال و آن هم به مقدار ضرورت جایز است یعنی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید بدن او را ببیند