• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/07 ساعت 11:36

    میزبانی از توهین کننده به پیامبر در حرم پسر پیامبر توهینی بزرگ است. عراقی‌ها غیرت داشته باشند جواب الکاظمی را محکم دهند!