• ژاک روگ رییس سابق و دوست داشتنى کمیته بین المللى المپیک از دنیا رفت. مردى که در دوران اون IOC و جنبش المپیک به ثبات رسید و برنامه هاى مبارزه با دوپینگ جدیت پیدا کرد.