• واقعا قشنگ بود. همان طور که نوشتن رمان این روزها کار صعبی ست، خواندنش هم ساده نیست. مثل غوطه ور شدن در دریایی است، با تنی خسته و تا چشم کار می‌کند موج است موج و ساحلی پیدا در افق که هرچه به سویش شنا میکنی، تو گویی از تو می‌گریزد. با این همه، رمان زندگی ست!