• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/06 ساعت 21:22

    فرهنگی و گردشگری،صمت،تعاون و کار و …را دعوت و از آنها بخواهند برنامه‌ای برای افزایش تولیدات و گردشگری خود را که منجر به افرایش یک میلیون شغل خواهد شد ارائه دهند،سهم هرکدام مشخص،نظارت ماهیانه صورت گیرد وگرنه در چشم بهم زنی۴سال تمام میشود و‌ قول‌های داده شده زمین میماند.#خادمی.