• مهدی اقراریان به دفتر #چمران می‌رود و با او بر سر امکانات دفتر ، ماشین اختصاصی و سایر وسایل رفاهی برای خود بحث می‌کند.
    همین تنش باعث تشدید مریضی چمران می‌شود و او سکته می‌کند/سپهر

    #شورای_شهر