• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/06 ساعت 11:08

    تعداد آوارگان اجباری به بالاترین حد خود رسیده است

    تعداد افراد آواره اجباری در سراسر جهان بر اساس سال نشان می‌دهد که ۲۰۲۰ که سراسر تحت تاثیر ویروس عالمگیر کرونا بود بالاترین میزان بیخانمان‌ها را در بر داشته که بالغ بر ۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ارزیابی شده است

    #ForciblyDisplaced