• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/06 ساعت 10:39

    با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین میزان خدمات عمومی، تسهیم درآمد و تخفیفات مربوط به آن و جریمه تخلفات و نقض تعهدات دارندگان پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی ابلاغ شد.