• امشب از نزدیک، خیلی نزدیک، شاهد قاپیدن موبایل توسط یک موتوری بودم. شیشه جلو سمت شاگرد پایین بود. ماشین در ترافیک بزرگراه سرعتش کم شده بود. من فقط تی شرت قرمز راه راه موتور سوار را یک لحظه دیدم و در چشم بر هم زدنی موبایل را از دست سرنشین جلویی قاپ زد و مثل برق و باد از نظر گم شد.