• #شر خباثتی است که از طینت افراد،از جهل آنان،از فقر(مادی و فکری و فرهنگی)،از فقدان تربیت،از بوروکراسی مدرن و از زندگی در یک حکومت غیردموکراتیک سرچشمه می‌گیرد.شر همیشه درون و کنار انسان زندگی می‌کند،گاهی خود انسان است که شر می‌شود.راه علاج:اگر به انسان نشان دهید چیست،بهتر می‌شود.