• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/06 ساعت 13:49

    با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به حق امتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پستی داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) و نیز جرایم تخلفات دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی ابلاغ شد.