• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/06/06 ساعت 00:13

    یا با مال و دارایی خود، تو را بی‌نیاز می‌کند؛ یا (اگر خود نتواند) با آبرو و مقامی که دارد به تو کمک کند (و از دیگران استمداد نماید)؛ یا دعایی کند و مستجاب شود؛ یا با فکر و نظر خویش، مشورتی به تو بدهد (که سودمند باشد).