• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/05 ساعت 11:45

    بگذارید #دولت‌ها به وظیفه خود که اداره درست مملکت،افزایش ارزش پایه پولی کشور،رفع فقر،ایجاد اشتغال و …را برسند و بدانند که خدمتگذار مردم هستند و باید به قول هایی که دادند عمل کنند.تمجید و تعریف فراوان و … از مسئولی که وظیفه خود را شاید انجام دهد ضربه به کشوررو مردم است و آنها