• دیدمت رفتی و داغت جگرم را سوزاند
    فکر بی هم‌قفسی با تو سرم را سوزاند

    من گنجشک کجا؟ جرات پروانه کجا؟
    خواستم گرم شوم شعله پرم را سوزاند

    #ازغزلی
    #ح‌ع