• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 12:29

    البته ساعاتی پیش نیروهای باکو‌ از این موضع عقب نشینی کردند ولیکن ایران این اقدام را به مثابه یک هشدار برای خود ارزیابی خواهد کرد. دولت حاکم بر باکو‌ محتملا دلخوش به سرپل‌ها و‌ عناصر نفوذی خود در ایران جهت توجیه این اقدام خواهد بود ۱/۳