• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/05 ساعت 10:19

    واقعا رئیسی رفته اهواز؟ مگه رئیس جمهور اونی نبود که خروجش از شمال تهران ممنوع بود؟