• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/05 ساعت 00:40

    فرض کنید به شما مدیریت یک کشور با وضعیتی مشابه وضعیت #ایران را پیشنهاد بدهند.

    برنامه شما برای مدیریت آن کشور چیست؟

    ضمنا برای این کار به شما ۱۰سال زمان داده‌اند.
    #حکمرانی