• من هرگاه چهرهٔ نجیب و مهرانگیز یک افغانستانی را می‌بینم و آهنگ دلنشین فارسی او را می‌شنوم میل دارم که سر به زیر بیندازم. گویا در نگاه پرمحبتش گله‌ای هست و به زبان حال می‌گوید:
    «برادر عزیز، مرا کم می‌شناسی و کم دوست داری»
    پرویز ناتل خانلری
    #أفغانستان
    #افغانسان