• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 13:55

    کشورهای خاورمیانه هیچ راهی جز صلح، تعامل و مذاکره برای رسیدن به یک فهم و درک مشترک از منافع یکدیگر ندارند و باید به این چرخه باطل خشونت که منجر به هدر رفتن سرمایه انسانی و منابع مالی شان میگردد پایان دهند. ۱/۵