• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/05 ساعت 11:45

    هم احساس خدمتگذاری را از دست میدهند و دیگر کاری از پیش نمیبرند.نه بی جهت تمجید کنینم و نه به جهت تخریب،همین تمجیدهای فراوان از همه دولتمردان باعث شد که آنها احساس سروری مردم بهشان دست بده و دیگه کاری برای رعیت‌های تمجید گو نکنند.بگذارید آمار اقدامات بدهند بگذارید کارشان را بکنند