• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 13:55

    همچنین بدلیل تنش‌های ۴۰سال اخیر در خاورمیانه، سرمایه‌های کشورهای عربی به جای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه و رونق اقتصادی منطقه، عموما به سمت آمریکا سرازیر شده و در حقیقت خلیج فارس به موتور محرک اقتصاد آمریکا تبدیل شده‌است. ۱/۳