• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/06/05 ساعت 21:56

    صفای هر چمن از روی باغبان پیداست
    صاحب هنر هیچ مکانی غریب نیست

    کتاب یاد شعرهای شیرین #دبستان#
    کلاس سوم دهه ۱۳۲۰