• برای همه‌ی #وزرا آرزوی موفقیت می‌کنم.
    بزرگترین چالشی که پیش روی وزرا قرار دارد؛ نیروی انسانی فرسوده است. نیروی که در ساختارهای بروکراتیک به موقعیت بی تصمیمی رسیده؛ برای همه در سطوح مختلف تصمیم نگرفتن‌ بهترین انتخاب است.

    #کابینه_رئیسی