• آزادی بیان را نباید با بی‌قیدی بیان‌ و تهمت زنی‌اشتباه گرفت!
    #بنیاد_باران ازآغاز تأسیس همواره عملکردی مستقل و #شفاف داشته وبا #افتخار وتعصب براین سبقهٔ خود تأکید می‌کند
    ادعایی که مستندبه مدارک مستدل و قابل اثبات نباشدلاف است و گزاف وگرنه آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟