• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/04 ساعت 20:09

    واکسن‌های آلوده ارجاعی از ژاپن را بیاورند اینجا، آقای تاجزاده و دوستانشان بسیار مشتاق هستند از آنها استفاده کنند.