• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/06/04 ساعت 22:26

    گاهی توجه نکردن به نعمتهایی که خداوند عطا کرده، سبب ناشکری و کفران نعمت میشود. اگر اندکی به خودمان و پیرامون‌مان دقت کنیم، درخواهیم یافت خدا چه الطاف بی‌پایانی عطا کرده. ما انسانها چرا این‌قدر ناسپاس هستیم وهیچ‌گاه از داشته‌های خود یادی نمیکنیم ودائما مشغول گلایه و ناشکری هستیم؟