• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/06/03 ساعت 11:41

    هیچی دیگه، دیروز تند تند همه وسایلم رو جمع کردم و با همه خداحافظی کردم و از روزنامه زدم بیرون.
    سخت بود.