• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/06/03 ساعت 11:55

    امثال من در وقت گرفتاری خیلی آدمهای خوبی میشویم؛ نماز اول وقت میخوانیم،توبه میکنیم و میشویم عابد و زاهد اما تا برطرف شد یادمان میرود. الله اکبر! خیلی بد است. امام علی(ع) میفرمایند: «ألا فاعملوا فی الرغبة کما تعملون فی الرهبة» در آسودگی هم همان‌گونه عبادت کنید که درگرفتاری میکنید.