• گفتمانی که دولت سیزدهم برای خود انتخاب کرده است و مجلس نیز به وزرای پیشنهادی آن رای داده است#تحول_به_نفع_مردم است. ما به تحقق این تحول و موفقیت #دولت_تحول امید داریم.