• بعد از اعتماد ریاست محترم جمهور، رأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی به اینجانب ؛ پشتوانه‌ای بزرگ برای خدمت خواهد شد.
    مردم عزیز ایران شایسته بهترین‌ها هستند و قول میدهم تا رسیدن به مطلوب چراغ این وزارتخانه خاموش نخواهد گردید.
    یا علی …