• اگر می‌دونستیم با مرگ هر هموطن چه هزینه‌ی سرسام آوری به مملکت تحمیل میشه، چرتکه‌ی ۴ دلاری نمی‌انداختیم