• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/03 ساعت 23:23

    معلم‌ها نگذاشتند #باغگلی که فاصله‌ای با بقبه نداشت، رای بیاورد. از روز اول در گروه‌های صنفی مخالفت باهاش مطرح شد. اول از همه هم در بین معلمان خراسان. با مجلسیان تماس گرفتند. برایشان حیثیتی بود. برخی دیگر هم مخالف زیاد داشتند، اما مخالفانشان مجلسی‌ها را به رسمیت نمی‌شناختند.