• درسته که شهر بوی مرگ گرفته اما دلیل نمی‌شه شما دوش نگیری هم وطن! اول صبی!