• میگفت، به پیرزن همسایه سفارش کردیم نقاش ساختمانی که آورده، شیشه‌ای ست و مراقب دزدیده شدن وسایل خانه‌اش باشد. پیرزن هر روز بعد از رفتن نقاش سراغ پنجره‌ها میرفته و شیشه‌ها را بررسی میکرده که شیشه‌ها را نبرده باشد!
    -نه، شیشه نبرده!