• زیر یه پست رای اعتماد تو اینستا کامنت گذاشتم کسب قدرت به چه قیمتی؟؟ یه دهه هشتادی سرتق ریپلای زده قیمت دایرکت