• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/02 ساعت 11:05

    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه موضوع تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن خدمات پردازش و ذخیره سازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان را ابلاغ کرد.