• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

  1400/06/02 ساعت 11:21

  درمیان برنامه‌های وزرا، کسی درباره هزاران مرد و زن بیکار شده
  بچه‌های بی‌سرپرست مانده
  و زنانی که بدون هیچ پشتوانه‌ی مالی و اجتماعی، یک‌شبه سرپرست خانواده شده‌اند طرح و برنامه‌ای ارائه کرده؟
  به آسیب‌های اجتماعی‌ش و راه‌کارهاش اشاره‌ای کرده؟

  #مصائب_کرونا