• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/02 ساعت 09:39

    معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به نحوه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت بخش اورژانس را ابلاغ کرد.