• علی نازنین ما به داغ خواهر نشسته … خواهرمون که مهمان حضرت زهراست دعاکنید علی بتونه گریه کنه …