• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/02 ساعت 23:46

    فیلمی که از داخل زندان اوین دردنیامنتشرشدشرم آوربود.تاریخ خواهدنوشت زمانی گه ملایان و‌معممین درایران حاکم بودند، چنین ستمهایی برزندانیان رواداشته میشد.آیاحکومت اسلامی این بود؟اگرمسولین بایک عذرخواهی تمام کننداین لکه ننگ پاک نخواهدشد.قوه قضائیه که حاکم برزندانهاست بایددادخواهی کند