• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/02 ساعت 12:24

    نظر به ضرورت حمایت مالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش نویس لایحه معافیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و هزینه مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه نموده است.