• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/06/02 ساعت 20:07

    موضوع تصاویر منتشر شده از زندان اوین را بدون فوت وقت بررسی خواهم کرد. حقوق متقابل زندانی با زندانی و زندان بان و زندانی در دین و قانون اسلامی خط قرمز است. دادستان کل کشور مامور رسیدگی است.