• الان یکی برایم نوشت، کندر بخورم و گفت، معجزه میکنه؛ دیشب دوست دیگری سفارش کرد که بخور جوش شیرین عالیه. من البته به هفته دیگر فکر میکنم که نوبت دز دوم واکسنم است و از خود میپرسم، بزنم یا نزنم؟ و ناخودآگاه این ترانه قدیمی در ذهنم تکرار میشود:
    بوسه بر روی چو ماهت بزنم یا نزنم؟