• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/06/02 ساعت 08:44

    با دوست و دشمن طریق احسان پیش گیرد که دوستان را مهر و محبت بیفزاید و دشمنان را کین و عداوت کم شود.
    #سعدی