• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/02 ساعت 13:36

    نظر به کمبود نیروی انسانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان سیستان و بلوچستان،‌ وزارت آموزش و پرورش به هیئت دولت پیشنهاد نموده است به کارمندان دستگاه هایی اجرایی متقاضی انتقال دائم به مناطق کمتر توسعه‌یافته آن استان، تسهیلات و امتیازاتی اعطا شود.