• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/02 ساعت 21:32

    مسئول اصلی رفتارهای غیر انسانی که در فیلم‌های زندان‌ می‌بینیم، نهادهای حاکمیت است، اما پرسش از مسئولیت افراد هم مهم است. این افراد چگونه فکر می‌کنند که می‌توانند آدم‌های دست بسته و بی‌دفاع را شکنجه و تحقیر کنند؟ آیا از خانواده و بستگانشان شرم نمی‌کنند؟ آیا آن‌ها واکنشی ندارند؟